Velkojen perintä yrittäjältä korona-aikaan

Konkurssilakiin palautui helmikuun alussa mahdollisuus hakea yritys konkurssin, mikäli se ei velkojan maksukehotuksesta määräajassa maksa selvää ja erääntynyttä velkaansa.
1.2.2021 Markku Ojala

Helmikuun alusta syyskuun 2021 loppuun yritykselle on annettava 30 päivää maksuaikaa. Lokakuun alussa laki palaa ennalleen, ja velkoja voi konkurssiuhkaisessa maksukehotuksessa edellyttää yritysvelalliselta maksusuoritusta seitsemän päivän sisällä maksukehotuksesta. Mikäli velallinen ei tähän pysty, sen oletetaan olevan maksukyvytön ja velkoja voi hakea yritystä konkurssiin.

Vuoden 2020 toukokuusta lähtien tämä maksukyvyttömyysolettama on ollut pois käytöstä koronatilanteen vuoksi. Tavoitteena on ollut, että yrittäjiä ei ajettaisi konkurssiin pandemian aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi. Maksukyvyttömyyden osoittaminen muulla tapaa kuin ns. ”yrittäjän kasipäiväisellä” on paljon vaikeampaa ja kalliimpaa, jonka vuoksi konkurssihakemuksia ei ole niin paljon tehty. On esitetty arvioita, että konkurssihakemusten määrä kasvaisi kevään aikana, kun konkurssiuhkainen maksukehotus palautettiin lakiin. Tosin maksuaikaa on nyt siis ensi alkuun annettava se 30 päivää, joka hieman lieventää konkurssiuhkaa velallisen kannalta.

Tilisanomat 1/2021: Mitä tapahtuu, kun yritys ajautuu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen?

Koronatilanteen vuoksi on lainsäädäntöön asetettu myös eräitä muita poikkeuksia normaaliaikoihin nähden. Kesäkuun 2021 loppuun saakka perintälaki asettaa perintäkuluille euromääräisen katon myös yritysvelkojen osalta. Lisäksi laki kieltää kesäkuun loppuun myös tratan käytön silloin, kun velallisena on yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Tratalla kehotetaan velallista maksamaan erääntynyt velkansa uhalla, että tratan noudattamatta jättäminen merkitään luottotietorekisteriin. Trattaa ei voi käyttää kuluttajavelkojen perinnässä.

Yrittäjille.fi: Konkurssitilanteessa riskinä on normaalien luottotappioiden ohella takaisinsaanti konkurssipesään.

Myös ulosottolainsäädäntö sisältää eräitä poikkeuksia koronatilanteen vuoksi. Ne ovat puolestaan voimassa huhtikuun 2021 loppuun saakka. Yksi ulosottokaareen otetuista määräaikaisista lievennyksistä on, että yksityishenkilön elinkeinotulosta voidaan jättää ulosmittaamatta suurempi määrä normaalioloihin nähden. Vapaakuukausi- ja huojennushakemusten hyväksymisen perusteeksi on lakiin nimenomaisesti kirjattu koronatilanteen aiheuttama väliaikainen maksuvaikeus.

Suomen Yrittäjät ovat koonneet tietopaketin konkurssista.

 

koronaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki